Publishing Support

Bics assistanse for utgivelse og oversetting

Translation and assistance in presentation - oversettelse og assistanse til presentasjoner.

€Training and education support - opplæring og utdannelse: kursmedarranggør.

€Publishing and editing support - redaksjonell assistanse og utgivelse.

€Projects in progress - prosjekter under arbeid( se dette).

€Film, video, CD, photo-assistance.Assistanse til film, video, CD og foto.

€Music and song participation, arrangement and publication. Diverse sang og musikk assistanse.

€Training and education in transportation handling and safety. Transportsikkerhet.

€Technological products with publication, users and maintenance-reports. Tekniske sider ved bl.a. publikasjon.

Forskningsstiftesen Bics er en ideell non-profit stiftelse som ikke er erversmessig og ikke er allmenopplysende, men en kritisk forsknings stiftelse innen nye samtidsområder, dette gjelder spesielt for publikasjonen VT. Vi prøver allikevel å publisere så mye som mulige av materiale som om det var dekket av de andre deler av åndsverskloven med ansvaret til forfatteren. Skulle imidlertid enkelte deler publikasjonene alikkevel ikke være sikret, gjelder §23.

De deler som er almenopplysende, dekkes av eks. Bics AS eller enheter Bics har samarbeid med og er da deres ansvar.

------------------------------------------------------------

Forøvrig viser vi til vår satsing på de samme områder innen telekomunikasjon, internett m.v gjennom alle tider fra internett ble en virkelighet rundt 1996.

Dette er etter 2000 blitt aktualisert ved bruk og salg av våre tjenester på CD og gjennom eteren og i senere år ved bruk og salg av varer og tjenester direkte via mobil, fast eller satelitt. Som lesebrett.

-----------------------------------------------------------

 

Åndsverksloven §23:

§ 23. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. Med samme begrensning kan offentliggjort fotografisk verk mot vederlag gjengis også i kritisk eller vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter og i tilslutning til teksten i skrifter bestemt til bruk i opplæring.  Offentliggjort personbilde i form av fotografisk verk kan gjengis i skrift av biografisk innhold. Bestemmelsene i denne paragraf gir ikke rett til gjengivelse i maskinlesbar form, med mindre det gjelder en ikke-ervervsmessig gjengivelse etter første ledd.

§ 23a. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending. Dette gjelder likevel ikke verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting. Opphavsmannen har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis. Er et kunstverk eller et fotografisk verk utgitt, eller har opphavsmannen overdratt eksemplar av verk som nevnt, kan verket medtas i aviser, tidsskrifter, bøker, ved film og i kringkasting, såfremt verket utgjør en del av bakgrunnen eller på annen måte spiller en underordnet rolle i sammenhengen.

§ 24. Kunstverk og fotografisk verk som inngår i en samling eller som utstilles eller utbys til salg, kan avbildes i katalog over samlingen og i meddelelse om utstillingen eller salget. Katalog kan bare fremstilles ved trykking, fotokopiering eller lignende metode. Kunstverk og fotografisk verk kan også avbildes når det varig er satt opp på eller ved offentlig plass eller ferdselsvei. Dette gjelder likevel ikke når verket klart er hovedmotivet og gjengivelsen utnyttes ervervsmessig.

 

 

 

http://www.bics.no
Copyright 2009, Forskningsstiftelsen Bics,
Revised: 3.august 2009