NORSK FORENING FOR SIKKERHET OG MILJØ (NFSM) org nr 992485493

 

Tverrfaglig Sikkerhetsforum er Oslo/Østlandsgruppen av NFSM.

Møter holdes med Tverrfaglig Sikkerhetsforum i Polyteknisk Forening, Klubben, 3 etg Håndverkeren (Rosenkrantzgate 7) Oslo. Se www.polyteknisk.no.

Medlemskont i NFSM: 350,- kr. per år betales til: NSFM kto 1503.12.03152 .

TSF medlemmer er med i Polyteknisk Forening. For medlemskap, sertifisering, eller informasjon  kontakt nfsm@bics.no eller telefon 35554900, Kontor: NFSM, Safirveien 50, 3931 Porsgrunn

Vi trenger frivillige som kan bidra til saklig informasjon om sikkerhet og miljø samt arbeid med våre prosjekter og spesielt ønskes medlemmer som kan utvikle NFSM i lokalforeninger rundt om i Norge. Vil du bidra?

Se også linker til personbaserte og faglige organisasjoner, til statlige organisasjoner og industrielle eier- organisasjoner. :

http://www.polyteknisk.no/Grupper/PF-Tverrfaglig-Sikkerhetsforum Gruppen og NFSM er fra 1978 og er eldst i Norge innen dette området.

På engelsk: Inderdiciplinary Safety Society and Norwegian Association for Loss Prevention.

Boken "Sikkerhet og Miljø i 30 år" og "Beredskap ved store Ulykker". Se www.bics.no/books for beskrivelse og bestilling.

http://www.asse.org/  The American Society for safety (and environmental) engineers fra 1911

http://www.icheme.org/ Institution of Chemical Engineers. London, GB fra 1922. De har kontorer i Australia, China, Malaysia, New Zealand og GB (UK).

Ihttp://www2.icheme-ipsg.co.uk/ International Process Group PSG, Founded in 1974 in the aftermath of the Flixborough disaster, the International Process Safety Group (IPSG) is a global network facilitated by the Institution of Chemical Engineers (IChemE), which brings major process industry companies together.

http://www.iosh.co.uk/ The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) is a British organization for health and safety professionals fra 1945.

TIEMS The International Emergency Management Society see: Oslo Conference 2012 see below.

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), USA, government agency

The European Process Safety Centre - - is an international industry-funded organisation which provides an independent technical focus for process safety in Europe.

For information about forest fires see: EU European Forest Fire information (EFFI) at: http://effis.jrc.ec.europa.eu/

----------------------------------------------------------------------

2015

Je suis Charlie

Tirsdag 24. februar, kl. 17:00, Håndverkeren (PF klubben).


PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum inviterer til møte.
Vi kjenner navnet fra komimagasinet Charlie Hedbo i Frankrike. Attentatet i Paris og etterfølgende debatt og demonstrasjoner i Tyskland har vist at Europa er i forandring. Hva skjer, hvilken utvikling er i emning, og hvilken betydning har dette for Norge?
Vi er alle imot terror og blasfemi, men når ytringsfriheten trues, folk demonstrerer og alle media presser på for mer sikkerhet i et Europa der redsel spres, hva skjer?

Vi har invitert to kjente debattanter:

Lars Martin Mediaas, tidligere leder for tenketanken Progressiv og

Sten Inge Jørgensen, fra Morgenbladet

m.fl. til debatt. Vi oppfordrer spesielt synspunkter fra salen.

Velkommen

for styret

Egil Borse-Svensen

Møte arrangeres sammen med PFs gruppe for INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI.

-------------------------------------------------------------------

HØSTEN 2014

MANDAG 24. NOVEMBER 2014 KL. 17.00 I HÅNDVERKEREN

TSF PÅ NETT OG I SOSIALE MEDIER

(Det tidligere oppsatte møtet "Forsvaret i løse luften" utsettes til våren 2015)

TSF planlegger for 2015 og ønsker en diskusjon med medlemmene om tema for 2015 samt hvordan vi best kan bruke sosiale medier og internett i kommunikasjon med våre medlemmer og potensielle medlemmer.

PF er i forandring i bruk av sosiale medier, og vi kan om vi vil følge opp med egne eller samarbeidende tiltak.

Derfor inviterer styret til en åpen diskusjon om både møteplanlegging for 2015 og bruk av sosiale medier innen vårt område.

Hva bør TSF gjøre og hvordan?

Påmelding hos PF

Risiko seminar avholdt med Politi og PST.

Vi hadde to møter, et om menneskerettigheter og våre verdier, og dette seminaret om hvordan vi skulle forsvare oss med politi, firma og PST som debatanter. Programmet er hos TSF.

Begge møtene hadde godt oppmøte, særlig det om menneskerettigheter under som fylte hele salen og finnes på You tube i sin helhet.

(videoen der er ikke TSFs eller PFs ansvar)

Det skapte stor debatt på twitter før møtene og stor diskusjon under møte med takkebrev fra foredragsholdere og deltagere i salen. Det er tydelige at dette er et tema folk er opptatt av og takket oss for å ta opp.

Det kom frem at Norge var en A-nasjon hos FN tidligere ved en feil, grunnet at institusjonen for menneskerettigheter i Norge ikke er tilfredstillende. Norge ble med denne så B-klassifisert der C er den verste statusen. Nå skal en ny institusjon forhåpentlig vis lages i 2015 under Stortinget samlokalisert med Sivilombudsmannen.


Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Menneskerettighetene og rettssikkerhet i Norge

25. september 2014 18:00 - 20:00 - Håndverkeren

Menneskerettsjurist Marius Reikerås

Til debatten kommer:

Fung. Leder for nasjonal institusjon for menneskerettigheter Kristin Høgdahl

 Adv. Kari Breirem, forfatter av boken "På BA-HR bakke. En varslers historie"

 Leder for Tverrfaglig Sikkerhetsforum Egil Borse-Svensen

Marius Reikerås er leder for et "rettssikkerhetsutvalg" og er mest kjent for sitt bidrag til oppreisning og erstatning til Nordsjødykkerne. Reikerås har aktivisert seg for å påpeke forbedringer og bedre situasjonen for de som står opp for det de tror på i norsk juss og rettssystem.

Rettssikkerhet betyr at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet, og kunne forsvare sine rettslige interesser. Varslere, de som tar opp feil i systemet eller utfordringer, er spesielt utsatt. Vi ønsker med møtet å sette fokus på menneskerettigheter og økt rettssikkerhet. Norge skal få en ny institusjon for menneskerettigheter, organisatorisk underlagt Stortinget (og knyttet til Sivilombudsmannen) fra 2015, og som forutsettes å oppfylle kriteriene i henhold til FNs prinsipper om nasjonale institusjoners status (Parisprinsippene).

Fri adgang for alle.

--------------------------------------------------------------------

Møter Våren 2014, Velkommen

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Risiko og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen

07. april 2014 11:00 - 15:00 - Klubben, PF, Håndverkeren

SEMINAR.  

Vi tar utgangspunkt i at antallet alvorlige hendelser har økt i byggebransjen.

Byggherreforskriften angir aktørenes ansvar i byggeprosjektene. Hva gjør aktørene for å møte utfordringene? Hva kan vi lære av hverandre?

Representanter for aktørene, ved byggherre, entreprenør og rådgivende ingeniør, presenterer noen aktuelle perspektiver, meninger og erfaringer og belyser utfordringene sett fra aktørenes ståsted.

 • Kirsten Berg, HMS-direktør Statnett
 • Einar Gjestrum, Senior Vice President HSSE, Kværner
 • Trond Johannesen, Adm. direktør, Maskinentreprenørenes Forbund
 • Elisabeth Schjølberg, Avdelingsleder, Multiconsult , leder av RIF’s samferdselsforum

 I foredragene får vi belyst sentrale tema som:

 • Hva er utfordringene, og hva gjør man for å redusere risikoen?
 • Hvordan og hva lærer man fra nestenulykker?
 • Hvilke kulturutfordringer møter man, mellom bransjer og mellom nasjonaliteter?
 • Hvordan etablerer man en felles sikkerhetskultur på arbeidsplassen?

 Etter de fire innleggene har vi en plenumssamtale hvor innlederne drøfter utfordringer og får innspill fra salen.

Programmet:
Kl. 11 -  14   Presentasjoner med innlagt lunsj ca. kl. 12
Kl. 14  - 15   Plenumssamtale

100 kr (lunsj) i deltakeravgift.

 

--------------------------

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Scenario og løsninger for bedre sikkerhet

24. april 2014 18:00 - Håndverkeren (PF klubben 3 etg)

Er vi parat eller er det tilfeldigheter som rår når ulykken skjer?

De siste 5-10 år har det vært et betydelig økt fokus på å øve i offentlig forvaltning. Hva er rammene, hvem øver, hvordan øves det, og hvordan brukes øvelser til å styrke beredskapen?

Fylkesberedskapssjef i Vestfold Jan Helge Kaiser innleder. Jan har vært med på flere store øvelser innen brann og nye miljøutfordringer de seneste årene, og gir gode eksempler og erfaring fra hva som virker og hvor man kan gå feil.

Deretter kommer seniorkonsulent Morten Støldal, DSB. Morten spør: En gjentagende kritikk er at vi ikke lærer av øvelser. Hvorfor er det slik. og hvordan kan vi sikre at læring faktisk skjer når vi øver? Morten jobber med kompetanse i DSB og har gode kunnskaper om erfaringslæring.

Diskusjon

kl. 19.00: Generalforsamling TSF/NFSM (Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø).

- Årsrapport og valg. Vi ønsker spesielt velkomne nye aktive.

- Diskusjon om videre arbeid.

Alle er hjertelig velkomne

 

-------------

18. mars 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset,Wergelandsvn. 29 (Wergelandssalen)

Petroleumsvirksomhet i nordområdene - holder vi hodet (is)kaldt?
Våre nordområder er et viktig strategisk satsingsområde for regjeringen. Nærvær, aktivitet og kunnskap er grunnpilarene. Interessen for de nordlige områdene er økende. Omfanget av skipsfart og petroleumsvirksomhet øker. Det har foregått petroleumsvirksomhet på norsk sokkel i Barentshavet siden 1980. Snøhvit produserer, Goliat er under utbygging, nye utbygginger står for tur og flere interessante funn er gjort. Delelinjespørsmålet med Russland har funnet sin løsning. Barentshavet sørøst ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. De nordlige delene av Barentshavet ligger langt fra relevant infrastruktur. Sterk vind, lave temperaturer, fare for ising og mørke om vinteren er utfordrende, men kjent fra andre deler av norsk sokkel der det pågår petroleumsaktivitet. Havisen kan i deler av året være en utfordring som må håndteres. 

 • Hvilke nye utfordringer, tekniske, miljømessige og andre,  møter vi ved at petroleumsvirksomheten stadig flytter seg lenger nord?
 • Hvor godt skodd er selskapene til å møte disse forholdene?
 • Er rammene som er satt for virksomheten tilpasset en slik utvikling?
 • I hvilken grad åpner petroleumsvirksomheten for mer samarbeid mellom land i nordområdene? Hva er den geopolitiske betydningen?

Olje- og energiminister Tord Lien, siv.ing. Johan Petter Barlindhaug, professor Sveinung Løset, NTNU og direktør for Nordområdet Knut Harald Nygård, Statoil.

Møteleder: Aslak Bonde 

Fri adgang for alle.

----------------

05. mars 2014 18:00 - 20:00 - Håndverkeren (PF klubben, 3 etg)

Bør data-hardware, fotobokser og programvare kontrolleres og sertifiseres, eller er det ville tilstander der ute?

Innledning v/ Egil Borse-Svensen, Bics, leder Tverrfaglig Sikkerhetsforum.

Vi trenger overvåkningsytstyr. Det er en viktig del av industrien, men manglende lover og regler i Noreg gjør at industrien finnes i USA og andre land, i Asia og Australia og vi kommer i bakleksa.

Samtidig ser vi at teknologien gir enorme nye muligheter, men ryster oss ved at mye av  e-mail og internett blir overvåket via Sverige, Europa, USA og i Asia/Russland.

Hva bør skje i Norge?

Vegvesen og politi samarbeider om fotobokser uten klare linjer og hevder Justisdepartementet ikke har regler. Fotobokser og slike kamera er det utstyret som i størst grad overvåker folk i Norge. Først i 2009 kom en slags sjekk. Mye av utstyret er uten kontroll. Tusener får bøter eller mister retten å kjøre. Retten har avvist en serie rettssaker nettopp om dette. Man stoler blindt på utstyret.

Adv Klomsæt er tiltalt for å gi fra seg data CD merket av politiet, fra rettssaken om terroren i Oslo 2011. Noen dømmer han, andre fritar han og rutinene og praksis omkring slikt teknisk datautstyr er forvirrende og ukjent selv for Politiet i Norge. En del slik overvåkning og “tracking” er viktig og er en selvfølge. Annet er skremmende og det virker som vi er rettsløse.

President Obama i USA har spurt om vi overvåker for mye med nytt teknisk utstyr, der varsleren Snowden utga tusener av dokumenter om millioner av epost og SMS/telefonovervåkning. Og man spør om hvor grensene går for utviklingen av dagens teknologi i privat og offentlig regi.

Er alt man ser og hører via teknikken, bilder og data egentlig å stole på? Eller er noe manipulert eller direkte teknisk feilkoblet?

Vi har kontaktet enkelte offentlige tekniske enheter, men de er tause. De lover dokumentasjon, men intet kommer. Her er det nemlig mye penger og makt involvert. 

Hva mener du? Hva kan vi gjøre? Hva er problemene? Hva ønsker vi velkommen

Av og til lar TSF medlemmene fritt komme å diskutere problemer, dette er en slik gang. Kom og si din mening!

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
--------------------


Møter høsten 2013 Velkommen til en ny høst!


TORSDAG 19/09 KL. 17.00 HÅNDVERKEREN
Er det problematisk at storebror og flere ser meg?
- Om etiske standarder ved spredning av personlig informasjon.
Hva er viktigst, personvern eller beskyttelse av andre verdier i
samfunnet? Gir eksempelvis åpne skattelister, datalagringsdirektivet
og overvåkning av epost og nettbruk et tryggere samfunn? Hvilket
samfunn ønsker vi?
PF INNOVATIVT NETTVERK / PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM
I SAMARBEID MED NORGES JURISTFORBUND
MANDAG 30/09 KL. 08.15 – 10.00 HÅNDVERKEREN
FROKOSTMØTE: HMS rollemodell – byggebransje.
Fra teori til implementering – beste praksis.
Dødsulykkene øker i bygg og anlegg. I tilegg, ansatte intervenerer i
kun 2 av 5 observert usikre handlinger. Hva må til for å snu trenden,
og hvordan skal det gjøres? SPLINT har jobbet i 12 år med levering av
HMS kommunikasjonsworkshoper i olje, gass, energi, bygg & anleggsbransje
m.m. I løpet av et interaktivt 90 minutters seminar skal vi
adressere overnevnte spørsmål, viser eksempler fra SPLINTs
verktøykasse og invitere til en dynamisk dialog.
PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM
TIRSDAG 08/10 KL. 19.00
LITTERATURHUSET, WERGELANDSVN. 29
PLENUMSMØTE. LIVET ER ET USIKKERT PROSJEKT – MØTE 1:
Da livet snudde. Kan vi lære oss å takle det fremmede i en krise?
Ligger det en ny mulighet i krisen?
Paneldeltakere:
􀁴􀀁 Torgeir Stensrud, tidligere offiser og næringslivsmann,
straffedømt i Finance Credit-saken.
􀁴􀀁 Birgit Røkkum Skarstein, deltaker på TV-programmet
Ingen Grenser” med Lars Monsen, sitter i rullestol etter at hun ble
lam etter en sykehustabbe. Klikk her for å lese mer.
􀁴􀀁 Anne Grethe Solberg, sosiolog og bedriftsrådgiver, ble skutt av
mannen sin og mistet en arm. Klikk her for å lese mer.
Kjersti Annesdatter Skomsvold, forfatter. Fikk sykdommen ME og
har skrevet om dette i sin siste bok, ”Monstermenneske”. Som en av
ti forfattere ble hun nominert til IMPAC, Dublin Literary Award, for
boken “Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg”: Klikk her for å lese mer.
􀁴􀀁 Ordstyrer: Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land.
PF HELSE / PF KULTUR / PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER /
TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM. SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD
TIRSDAG 22/10 KL. 19.00 LITTERATURHUSET,
WERGELANDSVN. 29
PLENUMSMØTE. LIVET ER ET USIKKERT PROSJEKT – MØTE 2:
Hvor skal min hjelp komme fra?
Individuelle kriser må alltid løses innenfra, av individet selv. Men
finnes det ressurser i samfunnet til å forberede og takle en krise?
Paneldeltakere:
􀁴􀀁 Fabian Stang, ordfører Oslo
􀁴􀀁 Astrid Nøklebye Heiberg, psykiater og politiker
􀁴􀀁 Trond Henry Blattmann, styreleder for Nasjonal
støttegruppe etter 22. juli-hendelsene
􀁴􀀁 Per Arne Dahl, stortingsprest og prest i Domkirken
􀁴􀀁 Ordstyrer: Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land.
PF HELSE / PF KULTUR / PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER /
TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM. SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD
MANDAG 11/11 KL. 11.00 – 15.30 HÅNDVERKEREN Og avsluttende styremøte etterpå.
SEMINAR. Sikkerheten innen bygg og anlegg er blitt dårligere
de siste årene. Antallet dødsulykker har økt. Hva gjøres for å
snu den uheldige utviklingen?
Vi vil vi gjennom presentasjoner og samtaler få belyst hvordan
aktørene angriper denne utfordringen. Vi får innspill fra
myndighetene, byggherrene, entreprenørene og de prosjekterende.
TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM


Det tas forbehold om mindre justeringer.

-----------------------------------------------

                 

Inviterer til

Onsdag 24/4 kl 1700 i Klubben

Nasjonalt risikobilde (NRB) 2013

Ved Erik Thomassen, Avdelingsleder, Analyse Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utgir hvert år Nasjonalt risikobilde (NRB). Hensikten er å gi en oversikt over risiko knyttet til katastrofehendelser i det norske samfunnet, og NRB beskriver så vel mulige naturhendelser, store ulykker og hendelser som terror mv. I 2012-utgaven er det gjort analyser av 16 tenkelige verstefallsscenarioer. NRB vil bli utvidet og videreutviklet i årene som kommer.

Regjeringen har bestemt at NRB sammen med sektorenes egne risiko- og sårbarhetsvurderinger skal legges til grunn for samfunnssikkerhetsarbeidet i departementene, og NRB sikter seg også inn mot å gi et planleggingsgrunnlag for etater, fylkesmenn og kommuner, og vil trolig også kunne være et nyttig bakteppe for analyser og planlegging innenfor enkeltvirksomheter i privat og offentlig sektor.

Kl 1900 Generalforsamling

--------------------------------------------------------------------------

OG Møte i Mai 2013.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum (TSF) og Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø(NFSM)

Tirsdag 14/5 kl 11-1500 Klubben

SEMINAR:  Dødsulykkene innen bygg og anlegg øker

Hva gjør myndighetene, byggherrene, entreprenørbransjen, de prosjekterende?

Sikkerheten innen bygg og anlegg har blitt dårligere de siste årene. Antallet dødsulykker har økt.
Vi ønsker å se nærmere på hvordan aktørene vurderer situasjonen.
Hva gjør de for å møte den uheldige utviklingen?

1110 - 1140 Hva gjør myndighetene

Hvordan ser Arbeidstilsynet på situasjonen.

·         Arbeidstilsynet, ved Seniorrådgiver Per Stranger-Thorsen

1140 - 1200 Kaffe med noe å bite i

1200 – 1230 Hva gjør byggherrene

Byggherreforskriften legger et særlig ansvar for sikkerheten på byggeplassen på byggherren.

·         Statens vegvesen, ved Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

1230 – 1300 Hva gjør entreprenørene

Byggherrenes ansvar tar ikke bort det selvstendige ansvaret som den enkelte entreprenør har.

·         Maskinentreprenørenes forbund, ved Administrerende direktør Trond Johannesen

1300 – 1330 Hvordan følger de prosjekterende opp byggherrens ansvar

Den prosjekterende er ingeniør eller arkitekt som utfører oppdrag på byggherrens vegne.
Den prosjekterende er i byggherreforskriften pålagt et særlig ansvar for å følge opp deler av byggherrens ansvar

·         Rådgivende Ingeniørers Forening, ved Elisabeth Schjølberg, Multiconsult

1340 – 1430 Plenumssamtale

---------------------------------------------------------------

Onsdag 13.03 kl 1700 Klubben

Bellona og Sahara in en ny tid.

Bellona og Sahara i en ny tid.

Foredrag av Kjell Stake fra Sahara Forest Project (SFC)

Kjell forteller om hvordan vi kan gjøre ørkenen grønn og dermed gjøre den om til et spiskammer for de fattige landene rundt Sahara

Foredrag av Svend Søyland fra Bellona

Svend foredrar om den internasjonale klimatrusselen og klimaforhandlingene som stanset opp på slutten av 2012 og hvordan vi kommer videre.

Diskusjonen om miljøpåvirkninger fra menneskene, CO2 utslipp og ørkenen i Sahara som stadig utvider seg er noen av utfordringene vi står ovenfor i 2013 og som skaper fattigdom og bl.a. terror i Afrika. Kan vi bidra fra lille Norge til å løse noen av disse problemene på en positiv måte? Kan vi bidra til å løse verdens matavareproblem?

Samarbeidsmøte med PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum, PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler, PF Millennium

----------------------------------------------- NB et meget godt møte der vi har filmen om SFC, om noen er interessert skriv til msfm@bics.no.

Møte mandag 25. februar 2013 kl 17.00 i PF, Klubben, 3. etg Rosenkratnsgate 7, 0159 Oslo (Håndverkeren).

Internasjonalt arbeid for bedring av sikkerhet og beredskap.

Foredrag av Harald Drager, President for “The International Emergency Management Society” TIEMS.

TIEMS Foredrag TSF 25.02.13 kan fås ved henvendelse til nfsm-2bics.no

TIEMS er en internasjonal forening eller «society» der vi har norsk president. Fra deres egen hjemmeside http://www.tiems.info/ heter det:

TIEMS ble grunnlagt i Washington, USA, i 1993 og er registrert i dag i Belgia som hovedsete. TIEMS er et globalt forum for utdannelse, trening og sertifisering i «emergency and disaster management».

Høsten 2012 var det som kjent seminar om «Romvær» i Oslo med bl.a. oss og PF.

I januar var det møte: «Workshop» i Kyoto, Japan

Årsmøte vil bli avholdt i Frankrike med seminar: "Robotics in Emergency and Disaster Management" fra 1. oktober.

I Norge ligger «Norsk Foreningen for Sikkerhet og Miljø» samt Tverrfaglig Sikkerhetsforum først, internasjonalt er TIEMS viktig. I jubileumsboken vår tok vi opp «Risikoanalyse» der myndighetene da ikke ville satse, men har snudd. At industrien flytter ut har redusert problemene i Norge. Terroren i Algerie og store internasjonale naturulykker viser at det kommer nye problemer. Derfor diskuterer vi beredskapen og spør om vi egentlig har lært noe siden vi ga ut boken «Beredskap ved store ulykker» tidlig på 80tallet?

Vi inviterer derfor til fritt innspill fra medlemmer til debatt og til vår videre satsing fra 2013.

Hvor internasjonale bør vi bli?

Velkommen

Egil Borse-Svensen,

for Styret

-------------------------------------

Høst 2012 ble avholdt:

 Oslo 16.08.12

Kjære medlem

Vi står ovenfor en travel høst der mye har skjedd og skjer innen spørsmål om sikkerhet og risiko etter 22/7 og viser til TSFs jubileums bok om behov for risikoanalyse fra 2009/10. Departementet og Forskningsråd avslo da.

Vi har valgt for høsten et møte 20/9 kl 18.00 der vi rett og slett åpner podiet for alminnelige medlemmer til å diskutere: Hva nå når dommen er falt og granskingen er gjennomført? Det blir litt mye informasjon. Hva bør vi som forening gjøre? Kjendisuttalelsene og media er omfattende.

Og vi har «Oslo Konferansen: Space Weather and Challenges for Modern Society» 22-24. oktober siden det er solflekkmaksimum og det kan slå ut både satellitter, data og strøm i verste fall.

Se: http://www.tiems.info/about-tiems/oslo-conference-2012.html  eller

http://www.tiems.info/images/stories/tiems%202012%20oslo%20conference%20tentative%20program11%20ver8.pdf  

 Den har to viktige sider for oss:

-         Redusert deltageravgift frem til 1. september. Bestilt gjennom PF, eller bestill på vanlig måte gjennom konferansen til full pris.

-         Redusert pris på kveldsarrangementene via PF, mandag 18 – 20 (Rådhuset) og tirsdag 18 - 21 (På Grand Hotell), i tillegg få et kopi av proceedings med alle foredrag (ca. 50). Det er bevertning begge kveldene. Kveldsmøtene har redusert pris til de avholdes, via PF (550 kr).

Vi arbeider så både med klimamøte og krav til byggebransjen, samt frokostmøte om bruk av psykiatere/sakkyndige når vi skal dømme i saker der sikkerheten er involvert i domstolene. Se forøvrig programmet som ligger på PFs sider.

God Høst  

Styret

---------------------------------------------------------

TSF Inviterer til

møte onsdag 18. april kl. 18.00, Sted: Klubben, PF. Rosenkrantzgate 7, Oslo, 3. etg.

"Solstormer og konsekvenser for vår moderne teknologi"

Aktiviteten på Solen er tiltagende og et maksimum ventes i 2013. Da vil vi få uvanlig mange og sterke solstormer som kan påvirke vår høyteknologi. Både satellitter, navigasjon, radiokommunikasjon og strømforsyning kan være utsatt.

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard, Naturfagsenteret, UiO

vil fortelle om status. Har vi tid tar vi gjerne med en diskusjon om asteroider og andre himmellegemer som kan true vår sivilisasjon og diskutere hva vi i Norge kan gjøre for å forebygge disse farene.

Kl. 19.00: Generalforsamling TSF

Fri adgang for PFs medlemmer. 100 kr for andre.
Påmelding HER

Velkommen!

Styret

----------------------------------------------------------------------

 

Seminar i Polyteknisk Forening, Tverrfaglig Sikkerhetsforum.
Onsdag 21. mars kl. 11 – 16. Sted: Rosenkrantz’ gate 7, Oslo, Klubben 3. etasje (Håndverkeren).

Styring av risiko


Om hvordan virksomhetene følger opp lovverkets krav til systematisk styring av risiko når det gjelder pasientsikkerhet og HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Tverrfaglig Sikkehetsforum ønsker å belyse arbeidet med å styrke risikostyringen, særlig rettet mot pasientsikkerhet i helsevesenet, og mot hele HMS-begrepet i virksomheter forøvrig. Vi retter oppmerksomheten mot tre hovedspørsmål:
- Hvordan vurderer tilsynsmyndighetene pasientsikkerheten i helsevesenet og HMS-tilstanden i øvrige virksomheter?
- Hvordan påvirker store innkjøpere av tjenester HMS- nivået hos sine leverandører?
- Hva gjør man i helsevesenet for å bedre pasientenes sikkerhet?

Seminaret retter seg mot alle som på en eller annen måte arbeider for å bidra til god risikostyring.

11.00 Innledning ved Egil Borse-Svensen, Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø/TSF

Tilsynsmyndighetene, hva kan de si om tilstanden?

11.10 Geir Sverre Braut, Assisterende direktør Helsetilsynet
11.40 Anne-Marie Myklebust, Prosjektleder Risikoaksjonen, Arbeidstilsynet
Risikoaksjonen: Felles tilsynsaksjon for flere tilsynsetater, rettet mot 800 virksomheter i 2011.

De store kundenes krav til risikostyring?

12.10 Arne Morken, Leder anskaffelse og logistikk Statoil. Om styring av underleverandører til Statoils landbaserte prosjekter.
12.40 Tanja H. Dugstad, Seniorrådgiver Statsbygg. Om styring av Statsbyggs underleverandører

13.10 Pause med forfriskninger

Helsesektoren, hvordan møter man utfordringen med pasientsikkerheten?

13.40 Ellen Tveter Deilkås, Spesialrådgiver Kunnskapssenteret for helsetjenesten.  Om den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, «I Trygge Hender»
14.10 Barthold Vonen, Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset. Om sykehusets satsing på pasientsikkerhet og om hvordan sykehuset gjennomfører pasientsikkerhetskampanjen

Risikostyring, hva kan næringsliv og helsevesen lære av hverandre?

15.00 Samtale mellom deltakerne. Gjest: Hermann S. Wiencke, Proactima
16.00 Slutt

Seminaret ledes av Eirik Kvam

Påmelding til Polyteknisk forening (se internettside for møter TSF. ,medlemmer i PF /NFSM fri. Ellers 100 kr for kaffe etc.

-----------------------------------------------------

Vi hadde møte onsdag 15. februar kl. 18.00, Sted: Klubben, PF. Rosenkrantzgate 7, Oslo, 3 etg.

har du synspumkter i ettertid kontakt sjefen@bics.no:

Det trengs en kampanje for å få et Veitilsyn og sikre at slike system blir inspisert da de idag ikke blir sjekket godt nok (se oppslag i Teknisk ukeblad): Fotobokser er ikke til å stole på!

 

 Fotobokser er uten formell teknisk kontroll og uten feilrapportering, politiet gir deg fengsel om du varsler feilene! Foredrag av Egil Borse-Svensen, Bics

 Det store etiske spørsmål i vår tid er om det er roboter (teknikken) eller vi som mennesker som bestemmer og tar beslutningene. Spørsmålet er relatert til feilbombing fra droner, til signaler i jernbaneulykker, datafeil og til politiets nyere tekniske hjelpemiddel ofte uten kontroll og sertifisering.

Fotobokser har en ny privat kontroll og ingen feilrapportering. Kontrollen har lenge vært ikke eksisterende eller utenfor offentligheten. Trafikk-sikkerhet er så følsomt at det er ingen åpenhet. Radarer kasseres i det stille. Sier du fra om feil du opplever, sier politiet at du har all skyld og krever fengsling i tre dager. Vegvesenet som har utsatt ansvaret for kontroll og vedlikehold, trening av personell og rutiner til andre firma, og politi bestemmer uten retningslinjer eller avtaler slik vi har alle andre steder i samfunnet. Slik blir du også underordnet teknikken i bankene, i Staten, Brønnøysund, og kredittselskaper. Bruker vi teknikken for å gjøre deg til slave i sikkerhetens tegn uten å høre på deg, kontrollere og sertifisere?

 I dag finnes utallige nasjonale og internasjonale regler for sertifisering og kontroll som man ikke følger eller kan følge. Noen er nasjonale, noen overnasjonale. Bilene har speedometer som ofte viser feil. Hvem har ansvaret? Du? Og hva kan du da gjøre for å bedre teknikken?

 Velkommen til debatt for bedre kunnskapsindustri i Norge

 Velkommen

 Styret

Møteprogram Våren 2012

-------------------------------------------------

Onsdag 15/2 styremøte kl. 16.00 og møte kl. 18.00, klubben PF

Fotobokser uten formell teknisk kontroll og uten feilrapportering, politiet gir deg fengsel om du varsler feilene!

Innleder Egil Borse-Svensen, Bics

Hvordan få god produksjon og gode leverandører av utstyr for miljø og sikkerhet?

Debatt om satsingen fremover på nye produkter i Norge.

-------------------------------------------------

Tirsdag 6/3 styremøte kl. 17.00 og møte kl. 1900, PF plenum med TSF og Pfs gruppe for ledelse:

Risiko ved industrietablering i Russland (for det videre programmet se PF sentralt)

-------------------------------------------------

Onsdag 21/3,

Halvdagseminar kl. 11-16. Klubben. PF

Risikostyring - Styring av risiko i helsevesenet og i andre virksomheter. Svaret på lovverkets krav til systematisk styring av helse, miljø og sikkerhet,

Med bl.a. Geir Sverre Braut, assisterende direktør Helsetilsynet, Anne-Marie Myklebust, prosjektleder Risikoaksjonen, Arbeidstilsynet, Ellen Deilkås, seniorrådgiver, Kompetansesenteret og Barthold Vonen, Nordlandssykehuset. Seminarleder: Eirik Kvam.

-------------------------------------------------

Onsdag 18/4: Styremøte kl. 16.00, medlemsmøte kl. 18.00, klubben PF

Solstormer og konsekvenser for vår moderne teknologi.

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard, Naturfagsenteret, UiO

1900. Generalforsamling TSF/NFSM.

---------------------------------------------------------------------------

Møteprogram høsten 2011:

NFSM og TSF Inviterer til møte

Nye trusler i det moderne Norge: Utbrenthet og overvekt

26. oktober 2011 18:00 - 20:00 - Håndverkeren

“Tar samfunnet livet av oss? Utbrenthet som folkesykdom er en ny utfordring!”

Psykolog John Petter Fagerhaug mener sykdommen er en løsning og skaper muligheter, dersom vi snur utbrentheten og “det å gå i veggen” til noe positivt. Eller “utbrenthet er et problem, ingenting er løsningen”. Kanskje er det ikke noen løsning på mental overvekt? Er det håp?

Han viser oss en modell og peker bl.a. på hvordan manglende farsroller i vårt samfunn gir barna mindre grensesetting også for å tolke sitt eget liv.

“Overvekt tar livet av oss! Kan vi “leve lettere”?

Er vi en tapende generasjon tross alle helsetilbud og opplysning, eller er det håp? Tidl. professor i yrkesmedisin og forskningsleder ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Oslo dr. Jan. O. Aaseth peker ved sin nye bok på hvordan kostholdet kan spare liv ved at vi ikke alene følger reklame og moter. Hva med karbohydrater?

Velkommen

Egil Borse-Svensen, styreleder TSF

Her er hele møteplanen:

Tirsdag 13. september 18.00, Sted: Klubben, PF. Rosenkrantzgate 7, Oslo, 3 etg.

Konspirasjonsteorier på Norsk etter 22.7.11 i Oslo

Hvilke teorier finnes? Er “konspiranoia” et hjelpemiddel til å forklare det vi ikke forstår?

Færseth arbeider med en bok om temaet og har flere artikler om tema der han ikke bare tar opp konspirasjonsteorier i Norge, men også etter 11. sept i USA og etter andre store katastrofer og andre steder. Han stiller spørsmålet om hvorfor vi har behov for slike teorier. Er det en del av ytringsfriheten, er det fordi vi ikke kan eller vil forstå virkeligehten, eller er det en slags forskning der man prøver og feiler? Eller er det fra noen kanskje forsøk på ren skittkasting?

v/ John Færseth, medieviter, Journalist. Han arbeider i dag med boka “KonspiraNorge”

 

Ledelse og sikkerhetskultur, lærer vi av ulykker og feil?

Innen samfunn, helse og industri  er spørsmålet TSF reiser,  bruker vi kunnskapene riktig?

Ikke bare etter terroren i Oslo, men på sykehus, offshore og i industri forøvrig er det et tilbakevendende spørsmål om vi faktisk bruker alle den informasjon som ulykkerne gir oss. Hva med helseforetak, ser vi på dødsfall og statistikk utelukkende gjennom gransking for å finne skyldige, eller er gransking egentlig å finne årsak og virkning slik at vi kan bruke informasjonene videre?

Har vi missforstått ordet gransking? Bruker vi ikke lærdommen riktig? Gjemmer vi fakta?

Gjelder dette også i Nordsjøen? Trenger også PTIL en oppvekker?

Innlegg ved siv.ing. Eirik Kvam og Ingvar Vik etter artikler i TU

---------------------------------------------------------------------

Mandag 3. oktober kl 18.00, Merk : Møte holdes i Myntgata 3 (Oslo Militære samfund)

Aldri mer 22. juli.

En spesialist på terror vi kjenner også fra norsk TV diskuterer problemer omkring det som skjedde i Oslo og Utøya og hvordan vi kan sikre oss mot at slikt skjer igjen.

Dr. Magnus Ranstorp,

Research Director of the Center for Asymmetric  Threat Studies, Forsvarshøgskolan, Stockholm

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum i samarbeid med Oslo Militære samfund

---------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 26. oktober. 18.00: Sted: Klubben, PF, Rosenkrantzgt 7. Oslo, 3 etg

Overvekt tar livet av oss! Hvem er du, hva gjør du, hvordan gjøre livet lettere?

Er vi en tapende generasjon tross alle helsetilbud og opplysning, eller er det håp?

Årseth har skrevet bok om teamaet etter mange år i "bransjen" der han viser hvordan man enkelt kan unngå disse farene.

Man som vi ser på gatene, er det mange som ikke hører etter og små mager stikker seg frem og er i veskt og klar for sykdom.

v/ tidl. prof i yrkesmedisin og forskningsleder ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Oslo dr. Jan. O. Årseth.

 -----------------------------------------------------

Onsdag 9. november 2011 klokken 18.00, Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgt. Oslo:
Styring av HMS-risiko på norsk sokkel.

Vi kjenner alle til diskusjonene omkring Gullfaksfeltet der det har vært flere alvorlige hendelser med ustyrlige brønner.

Det er en diskusjon om man offshore har blitt godt vandt og har utviklet feil rutiner.

Noen steder heter det at papirarbeidet og kontroll fra land gjør jobbene nesten umulig.

Samtidig er det både nye og eldre landanlegg. Hva med sikkerheten? 

Hovedforedrag:
HMS-direktør Utvikling og Produksjon Statoil Norge, Marianne M. Bjelland,

Diskusjon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      

Vi søker også bidrag til oppgradering av TSFs bok om "Beredskap ved store ulykker"

samt minner om vår nye bok "Sikkerhet og Miljø i 30 år" Jubileumsbok for TSF

se http://www.bics.no/books.htm eller bestilling@bics.no

 

CSSE - Vi har et prosjekt gående om sertifisering av folk godt utdannede og med god praksis, eksperter innen sikkerhet og miljø og CSR eller CE  og et prosjekt om  database Tao- database for ulykker, naturulykker og miljøulykker. Du kan søke sertifisering og nærmere informasjon ved å skrive til nfsm@bics.no. Sertifikatet er laget etter modell fra IChemE i Storbritannia og vi vurderer et mer langsiktig nordisk og internasjonalt samarbeid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SØKNAD FOR REGISTRERING SOM SIKKERHETS- OG/ ELLER MILJØSPESIALIST/CSR HOS NFSM.

Søkere blir bedt om å lese igjennom reglene "Godkjenning av Sikkerhets- og/eller Miljøspesialister" (utsendes på forespørsel)

Venligst les igjennom dette skjemaet i sin helhet før det fylles ut.

Dette skjemaet skal ha vedlagt en "Trenings- og Erfaringsrapport" som beskrevet i reglene (oversendes på forespørsel)

Etternavn ______________________ Fornavn __________________________________

Tittel__________________________ Medlem I PF, Tekna eller annen profesjonell forening: _______________________

Kandidaten skal ha utdannelse eller kursing tilsvarende nivået på en M.Sc, men behøver ikke ha den konkrete eksamen. Det vil bli evaluert.

Vennligst indiker om du søker om registrering som

Sikkerhets spesialist ¨                 Miljø spesialist ¨                        Securety spesialist ¨                            CSR ¨

Hvis du har medlemskap I andre profesjonelle foreninger, vennligst oppgi disse her.

List stillinger du har hatt I omvendt kronologisk rekkefølge. Summer hver stilling, gi tilstrekkelig detaljer for hvert nivå ditt avansvar I forbindelse sikkerhetsarbeid og/eller miljøvern. Ta med all tid i løpet av de siste 5 årene, inkludert ikke sikkerhet- eller ikke miljørelatert arbeid. Bruk ekstra ark om nødvendig

Nåværende stilling

Dato, Arbeidsgivers navn og adresse med frimaprofil

Fra:                                 Til:


Stillingsbeskrivelse, navn og stilling, beskrivelse av din umiddelbare overordnede:


Kort jobbeskrivelse 


Tidligere stillinger

Dato, Arbeidsgivers navn og adresse, firmaprofil

Fra:                      Til:


Stillingsbeskrivelse. navn og stilling, beskrivelse av din umiddelbare overordnede:

Kort jobb beskrivelse;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opplæring og erfaring

Det der et krav at søkeren innlevere en separate oppgave over trening og erfaring i rapports form. Denne skal vise at søkeren har forståelse for de emnene som er listet i reglene, og demonstrer en spesiell kjennskap til en eller flere av disse. Trenings- og erfarings rapporten (T&E Rapport) skal være vedlagt slik det er krav om I reglene og være attestert av en ingeniør med utdannelse tilsvarende en M.Sc, eller andre med tilsvarende, som kjenner ditt arbeide.

Detaljer vedrørende den som attestere din trenings- og erfaring rapport.:

Navn                                  Adresse                                                                                              Kvalifikasjon:

Kandidater for Registeret for Sikkerhets, Miljøingeniører, CSR skal nedenfor oppgi navn og adresse til to personer som Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø kan henvende seg til for å få informasjon å bekrefte erfaringen. Minst en av referansene skal være medlem av en profesjonell organisasjon.

Detaljer vedrørende referansene:

Navn                                 Adresse                                                                                                  Kvalifikasjon

1.

2.

Jeg bekrefter herved at all informasjon som er gitt i denne søknaden er korrekt . Jeg akseptere at jeg, så lenge jeg er registrert i registeret , vil være bunnet av reglene for Sikkerhet og Miljø spesialister for Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø, slik de nå eksisterer og i fremtiden vil bli modifisert. Jeg vil bruke min kunnskaper til det beste for å fremme Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø innen feltet sikkerhet og/eller Miljøvern.

Søkerens vises til seksjon 7 i reglene, vedrørende bergrensing av ansvar.

 Signature ________________________________________________________________ Dato_______________________

Bekreftet godkjenning etter søknad gjøres av en komitee og gjelder for en angitt periode. NFSM peker på at dette er den beste og eneste evaluering av spesialister i Norge idag. Denne evaluering gjøres etter modell fra IchemE i Storbritannia.

Søkeren får ved godkjenning et diplom som kan brukes ved søknad av arbeid eller prosjekter i Norge og i utlandet Det er foreningens ønske og krav at søkeren om han mottar diplomet eller ikke, lever opp til dette ved forsvarlig arbeid i henhold til prosjektets beskrivelse, jobbeskrivelsen og etikken innen faget. Er han i tvil kan foreningen kontaktes, om ønskelig konfidensielt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://www.bics.no
Copyright 2014, Forskningsstiftelsen Bics,
Revised: 21.03.2014